Opinie o Nas

W naszej firmie priorytetem jest dbanie o jakość naszych usług. Twoje zadowolenie jest dla nas niezwykle istotne. Nie musisz nam wierzyć na słowo – pozwól, że pokażemy Ci, co mówią setki zadowolonych klientów na serwisie Allegro.pl! 🛍🔍🗣

Sprawdź opinie >>

🌟 Opinie klientów na platformie Google stanowią bezcenne źródło informacji o naszej firmie. 📊

Grupa Centrum Światła
oświetlenie24h.pl

4,8
Regulamin i zasady zakupu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.oswietlenie24h.pl.
Sprzedającym jest Centrum Światła Handel i Projektowanie Sp. z o.o. , z siedzibą w Częstochowie, ul. Tartakowa 15/21, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000935831, NIP: 9492243189, Regon: 386180810, nr telefonu +48 887 22 00 71, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: - pod numerem telefonów +48 887 22 0071, koszt połączenia według stawki operatora - korzystając z adresu poczty elektronicznej: [email protected]

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Umowa zawarta na odległość – umowa sprzedaży, zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Sklep Internetowy(Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.oswietlenie24h.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 ze zm.).
 14. Outlet - opakowanie produktu oznaczonego pomarańczową flagą "Outlet" może posiadać nieznacznie uszkodzenia, gdyż jest to produkt pełnowartościowy, objęty gwarancją producenta, pochodzący ze zwrotów.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.oswietlenie24h.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.oswietlenie24h.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.oswietlenie24h.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. przeglądarka internetowa
  2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 7. Informacje dotyczące głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem Przedmiotu transakcji oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.oswietlenie24h.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Wszelkie inne koszty związane z Zamówieniem podane są w specyfikacji zamówienia, dostępnej na stronie internetowej, po dodaniu produktów do koszyka i przejściu w podsumowanie zamówienia.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.oswietlenie24h.pl
 3. Przed złożeniem Zamówienia, Klient zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z całą treścią Zamówienia, w tym w szczególności o konieczności ponoszenia opłat lub kosztów dodatkowych, jeżeli takowe istnieją lub są konieczne do realizacji Zamówienia.
 4. Zamówienia składane są poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Zamówienie traktuje się jako prawidłowe i skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 6. Przedsiębiorca zapewnia, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, przez umieszczenie przycisków „Potwierdź Zakup".
 7. Akceptacja Zamówienia i jego warunków następuje przez kliknięcie przycisku "Potwierdź Zakup".
 8. Poprzez akceptację Zamówienia, Klient oświadcza, że liczy się z obowiązkiem zapłaty, jak też, że wyraża zgodę na poniesienie wszystkich wyszczególnionych w nim kosztów i opłat, w tym wyszczególnionych lub wybranych przez klienta opłat dodatkowych, o których klient został wyraźnie poinformowany w szczegółowym opisie zamówienia lub na które wyraził zgodę, przez zaznaczenie akceptacji na nie.
 9. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 10. Klient w procesie składania zamówienia, zgodnie z własnym wyborem, może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która, zgodnie z życzeniem Klienta może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 11. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 13. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia i jego warunki.
 14. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 15. W związku z zawartą pomiędzy Sklepem a Ceneo sp. z o.o. umową powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Dostawa dokonywana jest pod drzwi, za wyjątkiem wysyłek paletowych. Wniesienie przesyłki paletowej pod drzwi jest po stronie odbiorcy.
 4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.
 5. Przesyłka wysłana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.
 6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku kosztów dostawy. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „koszty wysyłki". Link ten podany jest na stronie każdego produktu.

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar, zgodnie z wyborem Klienta wystawia się bądź paragon bądź imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Pay Pal lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wynikających z art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 ze zm.)
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Usługodawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
 4. Konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. a. dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje Przedmiot transakcji, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Przedmiot transakcji w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele Przedmiot transakcji, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Przedmiotu transakcji, partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu Przedmiotów transakcji przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Przedmiotów transakcji.
  2. b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 6. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 8. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem, że jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Przedmiot transakcji od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Przedmiotu transakcji z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Przedmiot transakcji Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Przedmiot transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Przedmiot transakcji przed jego upływem.
 10. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wybrał formę płatności „za pobraniem”, wtedy usługodawca zwraca płatność na wskazane przez konsumenta konto bankowe.
 12. Konsument ponosi wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu Przedmiotu transakcji.
 13. W przypadku Przedmiotu transakcji będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu transakcji będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu transakcji.
 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. a. świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. f. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
  7. g. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 16. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsument.
 17. Usługodawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia bez podania przyczyny. W przypadku anulowania zamówienia Usługodawca niezwłocznie zwróci Konsumentowi wszelkie otrzymane wpłaty.
 18. Wszelkie zwroty należy kierować na adres: Wszelkie zwroty należy kierować na adres Centrum Światła Handel i Projektowanie Sp. z o.o. , ul. Tartakowa 15/21, 42-200 Częstochowa

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi 24mc dla klientów będącymi konsumentami i 12mc dla klientów nie będącymi konsumentami. Klient przeprowadza procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Usługodawcy.
 2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy lub drogą mailową na adres: [email protected].
 3. Składając reklamację należy zapakować reklamowany produkt w sposób umożliwiający jego bezpieczne dostarczenie do Usługodawcy, a następnie poinformować Usługodawcę, w jakie miejsce ma wysłać kuriera po odbiór produktu. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji nie jest równoznaczne z jej załatwieniem. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru w możliwie najkrótszym terminie, który jest potwierdzany indywidualnie dla każdej reklamacji.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klientowi przysługują uprawnienia wynikające wprost z Kodeksu Cywilnego. Jeżeli kupującym jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Klient traci uprawnienia w tytułu rękojmi, jeżeli przed upływem terminu wskazanego w obowiązujących przepisach wynikających z Kodeksu Cywilnego, nie zawiadomi sklepu o tym fakcie dostrzeżenia wady. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 7. 7. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwego używania produktu lub niewłaściwego montażu, pęcherzyki powietrza na szkle giętym, które mogą powstawać w procesie produkcji szkła oraz delikatne różnice w kolorze lamp drewnianych, których kolor związany jest ściśle z wiekiem drewna.
 8. 8. Usługodawca wyłącza rękojmię dla klientów nie będącymi konsumentami.

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
  2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami niebędącymi Konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według siedziby Usługodawcy.
  3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami będącymi Konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
  4. Koszty telefonicznego połączenia się z Usługodawcą, w związku z Zamówieniem, naliczane są zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
  Data opublikowania regulaminu: 08.04.2021